Prihlásenie do ligy

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE (NA STIAHNUTIE)

Do FMS sa môžu prihlásiť družstvá, ktoré budú rešpektovať pravidlá, ktoré stanovil organizačný výbor FMS. Každé družstvo sa prihlasuje vyplnením prihlášky do FMS. Poplatok za jedného člena je 25 euro na rok. FMS na základe uvedených formalít vystaví doklad o zaplatení.

článok c). REGISTRÁCIA HRÁČOV – SÚPISKA

Náležitosti potrebné pre registráciu hráča:

1. vyplnená prihláška do FMS (dá sa stiahnuť z internetu)

2. súpiska klubu (dá sa stiahnuť z internetu)

3. poplatok na hráča 25 euro na celý ročník, pred jarnou časťou 12,5 euro

Súpiska hráčov musí byť čitateľne vyplnená. Družstvo vyplňuje na súpiske nasledovné kolónky:

  • súťažný ročník, názov družstva, menoslov hráčov (ich adresa, dátum narodenia, telefónne číslo) a vlastnoručný podpis hráča pre potvrdenie správnosti údajov na súpiske a súhlas s pravidlami hry. Hráč, ktorý sa nachádza v zahraničí, alebo pre závažný dôvod nemôže podpísať súpisku, podpíše ju dodatočne.
  • Za neúplnú súpisku sa považuje, ak chýba u jedného z hráčov fotka, alebo jeden z hore vymenovaných údajov. V takomto prípade OV súpisku vráti zástupcovi družstva na vykonanie nápravy.

Za neskoré odovzdanie súpisky, teda po určenom termíne, má družstvo zastavenú činnosť až do odovzdania úplnej súpisky, ak inak nerozhodne OV.

Pri zistení u hráčov na súpiske po registračnom termíne zlé alebo zavádzajúce údaje o hráčovi (alebo bude hrať s nepodpísanou registračkou) tento hráč(i) budú individuálne riešený po zvážení okolností DK. Ak takýto hráč(i) nastúpia v súťažných stretnutiach, vtedy sa odoberie rozhodcom registračný preukaz. OV má preto právo kedykoľvek a ktoréhokoľvek hráča FMS požiadať o legitimáciu (OP). Trest sa udelí hneď po zistení rozdielností v údajoch na súpiske.

Ak hráč je uvedený na dvoch alebo viacero súpiskách iných družstiev je potrestaný hráč i všetky zainteresované družstvá pokutou, ktorú určí komisia.